Indítványok

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

A törvénymódosítással megtörtént a vonatkozó uniós irányelv implementálása, gyakorlatba történő átültetése.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról

A jelenleg részletesvita-szakaszban lévő törvényjavaslat célja a fővárosi és azon kívül közjegyzők munkaterhének csökkentése és az ügyintézés gyorsítása az illetékességi szabályok módosítása révén.

A Magyar Köztársasági megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 97/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról

Az országgyűlési határozat módosításával Csongrád megye elnevezése „Csongrád-Csanád” elnevezésre módosult.

A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. Törvény módosításáról

A jelenleg tárgysorozatban lévő törvényjavaslat célja a víziközmű társaságok eltérő teherviselő képességének fokozott figyelembevétele.

Állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

A jelenleg tárgysorozatban lévő törvényjavaslat célja, hogy a hatvani Grassalkovich-kastély tulajdonjogát az Országos Magyar Vadászkamara részére ingyenesen átadja, elősegítve ezzel a vadászati kultúra védelmét, hagyományainak ápolását.

Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról

A jelenleg részletesvita-szakaszban lévő törvényjavaslat célja egy általános, az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú felhasználását tiltó szabályrendszer felállítása.

Ajánlóív a 2017. évi köztársaságielnök-választáshoz (Dr. Áder János)

Az indítvány a 2017. évi köztársasági elnökválasztáshoz szükséges ajánlóívet tartalmazta, amelyet 131 kormánypárti képviselő együttesen nyújtott be 2017. március 7-én, s ugyanennyi képviselő fogadta el (tartózkodás és ellenszavazat nélkül).

A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

A Szociális Munka Napja munkaszüneti napnak minősül. A július 1-jei Közszolgálati Tisztviselők Napja viszont nem minősül munkaszüneti napnak.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

Az állam dönthet arról, hogy a tulajdonába kerülő kulturális javak körébe tartozó közgyűjteményi vagyontárgyakat használatba adja-e igénylőknek.

Egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról

A balettművészeti járadék táncművészeti járadékká alakult, amelynek révén a táncművészetet főfoglalkozásszerűen folytató művész jogosult a járadékra.

A Habsburg Ottó Alapítványról

A törvény célja a Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásához szükséges jogszabályi keret meghatározása (a konkrét létrehozás a Kormány feladata).

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel ös

A törvény módosítása lehetőséget teremt a Kormány számára, hogy külön törvény rendelkezése alapján alapítványt hozzon létre. A civil törvény módosítása a Kormány által létrehozott alapítványok bejegyzésével kapcsolatos speciális eljárási szabályait határozza meg.

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításáról

A törvénymódosítás az Országos Magyar Vadászkamarában való kötelező tagságot visszaállítja minden vadászati tevékenységet folytató természetes személy számára.

Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról

A „Földet a gazdáknak” program keretében rendezésre került a kárpótlás során hátramaradt termőföldek tulajdonjogi helyzete, ezen ingatlanok értékesítési lehetőségének megteremtése.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

Pontosításra kerültek a támogatásból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó rendelkezések, a vissza nem térítendő támogatások. A versenykorlátozó megállapodásokra vonatkozó kizáró ok immáron nem kötelező, hanem csak fakultatív kizáró okká vált.

Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről

Az évforduló alkalmából az Országgyűlés tiszteleg és megemlékezik a legnagyobb magyarról. Ennek keretében a Kormány gondoskodik a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum kiállításának újrarendezéséről, a nagycenki Széchenyi-kápolna felújításáról, továbbá a megemlékezés céljából tudományos szimpóziumot szervez. A Magyar Posta emlékbélyeget ad ki.

Milyen megoldási lehetőségei vannak Nagylaknak?

Az M43-as autópálya megépítése Nagylak esetében egy nem várt, súlyos problémát vetett fel. Az autópálya megépítése nemhogy csökkentette, hanem jelentősen növelte a településen áthaladó kamionforgalmat. A nyilvánvaló közlekedésbiztonsági kockázatok mellett az út a terhelési képessége sem bírja a kialakult forgalmi helyzetet; az útpadkák eltűntek, az út mentén található házakban pedig élhetetlen állapotok uralkodnak. Az írásbeli kérdés afelől érdeklődött, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak a kialakult helyzet minél gyorsabb és hatékonyabb kezelésére?

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról

Még méltányosabb rendszer jött létre azáltal, hogy az 1949. január 1-je előtti veszteség (és nem az eddig történő benyújtás) alapozza meg a hadigondozását. Az eljárási szabályok is pontosításra kerültek: a határon túli kérelmezők esetében a másodfokú hadigondozási hatósági jogkört a honvédelemért felelős miniszter látja el.

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

A törvényjavaslat célja az volt, hogy megteremtse az összhangot az Alaptörvény ötödik módosításával és a hazai, illetve nemzetközi fórumokon felmerült igényeknek, többek között például az egyházak nyilvántartásba vételének szabályaira vonatkozóan.

Az Európai Uniós Tanács által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról

Az Európai Unió Tanácsának 2015. szeptember 22-ei, 120.000 menekült áthelyezésére vonatozó határozatával szembeni fellépés, amelynek érdekében a Kormányt felhatalmazzák arra, hogy indítson keresetet a határozat megsemmisítésére.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról

Lehetővé vált a vallási közösség vallási szokásainak figyelembevétele a temetőkkel összefüggő egyes jogok, kötelezettségek és feladatok végrehajtása során, továbbá, pontosításra kerültek a lezárt temetőkre vonatkozó szabályok.

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról

A második világborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák özvegyeinek és árváinak ‒ hadiözvegyeknek, hadiárváknak ‒ kifejezendő a nemzet tiszteletét és együttérzését, anyagi támogatást nyújtott.

Egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról

A változás az alkoholtermékek, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermékek tekintetében megemelt jövedéki biztosíték mértékének 20 millió forintra történő csökkentését célozta.

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

A törvénymódosítással megtörtént az MFB Zrt. tekintetében a banktitoknak nem minősülő adatok körének kiszélesítése a közügyek átláthatóságának biztosítása érdekében.

Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Törvényi szinten átvezetésre kerültek azok a változások, amelyek – elsősorban – abból fakadnak, hogy a rendszerváltás óta most első alkalommal a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény csak egy rövidebb tárca felsorolást tartalmaz, a részletes feladatokat a Kormány rendeletben (statútum) állapította meg.

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

A törvénymódosítással az új kormányzati struktúra került kialakítására.

Miért nem került még megkötésre a 47 sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakaszát érintő tervek és engedélyek elkészítésére vonatkozó szerződés?

A térség természeti környezetének megóvása, a hódmezővásárhelyi polgárok egészségének védelme, a város közlekedésbiztonságának erősítése szükségessé teszik egy olyan elkerülő út megépítését, amely megfelel a térségben működő munkahelyteremtő vállalkozások működési és fejlesztési igényeinek is.

A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról

A törvénymódosítás a Kossuth-díjjal és Széchenyi-díjjal együtt járó jutalom összegének emelését célozta.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról

A törvénymódosítás célja a dohányboltok új, egységes megjelenésére vonatkozó rendelkezések bevezetése.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

A törvénymódosítás célja a közös önkormányzati hivatalok alakítására vonatkozó feltételek kiegészítése, pontosítása annak érdekében, hogy a javaslatban meghatározott önkormányzatok számára lehetővé tegye, hogy miniszteri jóváhagyás esetén megtagadhassák a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló kezdeményezés teljesítését.

Magyarország Alaptörvényének második módosítása

Lehetővé tette a választásokon és népszavazásokon az ajánlás, a szavazás és a jelöltként indulás lehetőségét azoknak, akik előre jelzik, hogy e jogukat gyakorolni kívánják.

A választási eljárásról

A törvényjavaslat célja az új választási eljárási törvény megalkotása.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

A gyermekek napközbeni bölcsődei ellátását nyújtó intézmények fenntartói számára lehetőséget teremt arra, hogy létszámemelést hajtsanak végre annak érdekében, hogy év közben minél több 3 éven aluli gyermek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése biztosítható legyen.

A nemzeti örökségről

A határozati javaslat az épített és szellemi örökség kulturális, illetve nemzetpolitikai jelentőségét rögzíti.

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

Az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat határozza meg az Alaptörvény ezen rendelkezésének megfelelően.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

A törvény alapján az állam kizárólagos gazdálkodási körébe került a dohánytermékek kiskereskedelme.

Miért nem segít “A 300 éves hódmezővásárhelyi Református Ótemplom örökségértékeinek megóvása, a bemutatóhely látogatóbarát fejlesztése” című projekt megvalósítását a Néprajzi Múzeum?

Meg kell vizsgálni, mi az oka annak, hogy a Néprajzi Múzeum nem segíti a kedvezményezett Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomi Egyházközség pályázati törekvéseit.

A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról

Az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy az Országgyűlés elnökével és Hivatalával együttműködve kezdje meg és 2014. május 31-ig bonyolítsa le a tér teljes rekonstrukcióját.

Nem minden arany, ami ízlik! Társadalmi igény az egészséges, biztonságos élelmiszerekre: quo vadis, Magyarország?

Az egészségtudatos nevelés és életmód, a minőségi, egészségmegtartó, betegségmegelőző táplálkozás feltételrendszerének kialakításában, az egészségre ártalmatlan, káros anyagoktól mentes élelmiszerek társadalom számára történő biztosításában kiemelt felelősség terheli a mindenkori magyar államot és kormányzatot.

Burjánzó bürokrácia, túlszabályozott eljárások: társadalmi igény a változtatásokra, meddig várjunk még?

A magyar társadalom részéről jogosan felmerülő igény s természetes elvárás a Kormánnyal szemben az élet minden területén jelen lévő eljárásrendek és protokollok átalakítása olyan egyszerű, átlátható, olcsó, ugyanakkor a közpénzek felhasználásának tisztaságát biztosító rendszerré, melyek könnyítik a mindennapi életet s nem újabb nehézséget jelentenek a jogkövető magyar állampolgárok számára.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról

A törvénymódosítás valamennyi közforgalmú intézmény, és a munkahelyek valamennyi zárt légterű helyisége tekintetében a zéró tolerancia elvéhez közelít a dohányzás kérdéskörével kapcsolatban.

A magyar alkotóművészek érdekképviseletére létrehozható-e köztestület?

Írásbeli kérdés arról, hogy az alkotóművész társadalom egyesítésével létrehozható-e az alkotóművészek érdekeinek képviseletét szolgáló köztestület.

A hódmezővásárhelyi gazdákat miért sújtja az állami támogatási rendszer?

Írásbeli kérdés a vidékfejlesztési miniszterhez azzal kapcsolatban, hogy lesz-e lehetőség, hogy a jövőben a különböző támogatásokra vonatkozó felhívásokat olyan módon hozzák nyilvánosságra, hogy olyan személyekhez is időben eljuthasson, akik nem rendelkeznek a modern információszerzés eszközeivel?

Milyen felelősség terheli a mindszenti beteg ügyében az Országos Mentőszolgálat akkori regionális vezetőjét az illegálisan készített hangfelvétel jogosulatlan felhasználását illetően?

Milyen felelősség terheli a mentőszolgálat korábbi regionális vezetőjét azért, hogy egy hangfelvétel az érintett hozzájárulása nélkül illetéktelen kezekbe, majd ezt kövezően nyilvánosságra került?

Európai Uniós elnökségünk prioritásairól

Politikai vitanap kezdeményezése 2011-es Európai Uniós elnökségünk prioritásairól.

Felelősségrevonás helyett előléptetés? Avagy végleg következmény nélkül marad-e az OMSZ 2007. évben, a mindszenti beteg ügyben tanúsított eljárása?

Írásbeli kérdés a nemzeti erőforrás miniszterhez a 2007. április 6-án Hódmezővásárhely és Szentes között mentőautóban elhunyt állampolgár ügyében.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

A törvénymódosítás főbb elemei a három csapás, a középmértékes büntetés bevezetése, a holokauszttagadás büntető tényállásának beemelése a büntető törvénykönyvbe.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

A törvényjavaslat célja a három csapás, a középmértékes büntetés bevezetése.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény módosítása

A törvényjavaslat alapján az otthont nyújtó ellátást és az utógondozói ellátást ismét csak a megyei és fővárosi önkormányzatok végeznék.

Miért nem kötelezőek a Magyar Köztársaság Országgyűlése és Kormánya által elfogadott jogszabályok a gázszolgáltatást nyújtó ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt-re nézve?

Hódmezővásárhelyen több fogyasztó is jelezte a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Csoportjánál, hogy nem tudják védendő fogyasztóként nyilvántartásba vetetni magukat, mert a szolgáltató az erre irányuló kérelmüket nem fogadja be.

Miért élhet vissza a DÉMÁSZ Zrt. a villamos energiáról szóló törvényben meghatározott védendő fogyasztók ügyeinek intézése során a vonatkozó rendelkezésekkel?

Hódmezővásárhely Önkormányzata megkereste a DÉMÁSZ Zrt-t, hogy legalább 6 havi részletfizetés biztosítson — amire egyébként a hivatkozott kormányrendelet alapján lehetősége is van — az adósságkezelési szolgáltatásba bevont ügyfeleknek, de a szolgáltató részéről még csak válaszra sem méltatták az önkormányzatot.

Miért diszkriminálta Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának és Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásainak pályázatát a Nemzeti Iskolafelújítási Programban?

Hódmezővásárhely Magyarországon az egyetlen, több alapfokú oktatási intézményt fenntartó város, amely a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámmegoszlását arányossá tette az általános iskolákban.

Megvalósítható-e a biztonságos közlekedés Hódmezővásárhely térségében?

Mikor folytatódnak a 47-es főút Hódmezővásárhely és Algyő közötti elmaradt szakaszának négysávosítási, és mikor kezdődnek el a tehermentesítő út kivitelezési munkálatai?

Hogyan fordulhat elő, hogy nem találják a Révész Máriusz, országgyűlési képviselőt 2006. október 23-án tettleg bántalmazó rendőröket?

Ki a felelős azért, hogy a Magyar Országgyűlés választott képviselőjét – aki mentelmi joggal is rendelkezik – a Magyar Rendőrség állományába tartozó egyenruhások 2006. október 23-án a budapesti utcán tettleg bántalmazták?

Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény népszavazásra bocsátásának elrendeléséről

Népszavazási kezdeményezés arról, hogy megerősíti-e az Országgyűlés által elfogadott az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvényt.

Hogyan nyerhetett és veszíthetett Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városa egyazon pályázati kiíráson?

Miként fordulhat elő, hogy a bírálati eredmények eredeti táblázatában jól megfelelt, illetve megfelelt minősítésű intézmények egy második verzióban nem felelnek meg?

Tilos jelzés a kultúrának, avagy miért nem helyezhet el jelzőtáblát Hódmezővásárhely az M5-ös autópálya mentén muzeális intézményei propagálása céljából?

Hódmezővásárhely számára kivételesen fontos, hogy ne csak lokális szinten, hanem országosan, sőt nemzetközi színtéren is nyilvánvalóvá váljanak a muzeális intézményeink által hordozott és közvetített értékek, ismeretek.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról

A törvényjavaslat a gumilövedék, mint kényszerítő eszköz alkalmazásának betiltását javasolta.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

A törvény módosításának célja, hogy a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvényben az Európai Unió iránymutatásainak megfelelően, a szubszidiaritás elve érvényesüljön.

A 2006. augusztus 20-i nemzeti ünnepen történt halálos tömegszerencsétlenség okait és felelőseit vizsgáló országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról

A határozati javaslat a 2006. augusztus 20-i tűzijáték alatt történt balesetek okának kivizsgálására vizsgálóbizottság felállítását javasolta.

December 5-ének a “Nemzeti Együvé Tartozás Napjává” történő nyilvánításáról

A határozati javaslat célja annak megerősítése, hogy az Országgyűlés 2004. december 5-ét a Nemzeti Együvé Tartozás Napjának nyilvánítja, ezzel kifejezve, hogy felelősséget érez a határokon túl élő nemzettársaink iránt.

Mikor kaphat végre a hódmezővásárhelyi Városháza épülete végleges műemléki védettséget?

Az épület mint épített örökségi érték, a város múltja szempontjából fontos történeti-közösségi emlék és a város számára kiemelkedő jelentőséggel bír.

Lesz-e utunk az Unióban

Írásbeli kérdés arról, hogy többszöri levélváltás és ígéret ellenére a 47-es főút Hódmezővásárhely és Algyő közötti szakaszának négysávosítási munkálatai folytatásának pénzügyi fedezete a 2004. évi költségvetésbe nem került betervezésre.