Parlament

2017.11.07.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

A törvénymódosítással megtörtént a vonatkozó uniós irányelv implementálása, gyakorlatba történő átültetése.

TOVÁBB ›


2017.09.06.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról

A jelenleg részletesvita-szakaszban lévő törvényjavaslat célja a fővárosi és azon kívül közjegyzők munkaterhének csökkentése és az ügyintézés gyorsítása az illetékességi szabályok módosítása révén.

TOVÁBB ›


2017.09.04.

A Magyar Köztársasági megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 97/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról

Az országgyűlési határozat módosításával Csongrád megye elnevezése „Csongrád-Csanád” elnevezésre módosult.

TOVÁBB ›


2017.04.26.

A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. Törvény módosításáról

A jelenleg tárgysorozatban lévő törvényjavaslat célja a víziközmű társaságok eltérő teherviselő képességének fokozott figyelembevétele.

TOVÁBB ›


2017.03.14.

Állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

A jelenleg tárgysorozatban lévő törvényjavaslat célja, hogy a hatvani Grassalkovich-kastély tulajdonjogát az Országos Magyar Vadászkamara részére ingyenesen átadja, elősegítve ezzel a vadászati kultúra védelmét, hagyományainak ápolását.

TOVÁBB ›


2017.03.13.

Az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról

A jelenleg részletesvita-szakaszban lévő törvényjavaslat célja egy általános, az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú felhasználását tiltó szabályrendszer felállítása.

TOVÁBB ›


2017.03.07.

Ajánlóív a 2017. évi köztársaságielnök-választáshoz (Dr. Áder János)

Az indítvány a 2017. évi köztársasági elnökválasztáshoz szükséges ajánlóívet tartalmazta, amelyet 131 kormánypárti képviselő együttesen nyújtott be 2017. március 7-én, s ugyanennyi képviselő fogadta el (tartózkodás és ellenszavazat nélkül).

TOVÁBB ›


2016.11.15.

A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

A Szociális Munka Napja munkaszüneti napnak minősül. A július 1-jei Közszolgálati Tisztviselők Napja viszont nem minősül munkaszüneti napnak.

TOVÁBB ›


2016.11.15.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

Az állam dönthet arról, hogy a tulajdonába kerülő kulturális javak körébe tartozó közgyűjteményi vagyontárgyakat használatba adja-e igénylőknek.

TOVÁBB ›


2016.10.28.

Egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról

A balettművészeti járadék táncművészeti járadékká alakult, amelynek révén a táncművészetet főfoglalkozásszerűen folytató művész jogosult a járadékra.

TOVÁBB ›


2016.09.20.

A Habsburg Ottó Alapítványról

A törvény célja a Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásához szükséges jogszabályi keret meghatározása (a konkrét létrehozás a Kormány feladata).

TOVÁBB ›


2016.08.29.

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításáról

A törvénymódosítás az Országos Magyar Vadászkamarában való kötelező tagságot visszaállítja minden vadászati tevékenységet folytató természetes személy számára.

TOVÁBB ›


2016.05.17.

Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról

A „Földet a gazdáknak” program keretében rendezésre került a kárpótlás során hátramaradt termőföldek tulajdonjogi helyzete, ezen ingatlanok értékesítési lehetőségének megteremtése.

TOVÁBB ›


2016.05.10.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

Pontosításra kerültek a támogatásból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó rendelkezések, a vissza nem térítendő támogatások. A versenykorlátozó megállapodásokra vonatkozó kizáró ok immáron nem kötelező, hanem csak fakultatív kizáró okká vált.

TOVÁBB ›


2016.03.02.

Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről

Az évforduló alkalmából az Országgyűlés tiszteleg és megemlékezik a legnagyobb magyarról. Ennek keretében a Kormány gondoskodik a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum kiállításának újrarendezéséről, a nagycenki Széchenyi-kápolna felújításáról, továbbá a megemlékezés céljából tudományos szimpóziumot szervez. A Magyar Posta emlékbélyeget ad ki.

TOVÁBB ›


2015.12.04.

Milyen megoldási lehetőségei vannak Nagylaknak?

Az M43-as autópálya megépítése Nagylak esetében egy nem várt, súlyos problémát vetett fel. Az autópálya megépítése nemhogy csökkentette, hanem jelentősen növelte a településen áthaladó kamionforgalmat. A nyilvánvaló közlekedésbiztonsági kockázatok mellett az út a terhelési képessége sem bírja a kialakult forgalmi helyzetet; az útpadkák eltűntek, az út mentén található házakban pedig élhetetlen állapotok uralkodnak. Az írásbeli kérdés afelől érdeklődött, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak a kialakult helyzet minél gyorsabb és hatékonyabb kezelésére?

TOVÁBB ›


2015.11.10.

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról

Még méltányosabb rendszer jött létre azáltal, hogy az 1949. január 1-je előtti veszteség (és nem az eddig történő benyújtás) alapozza meg a hadigondozását. Az eljárási szabályok is pontosításra kerültek: a határon túli kérelmezők esetében a másodfokú hadigondozási hatósági jogkört a honvédelemért felelős miniszter látja el.

TOVÁBB ›


2015.11.06.

Az Európai Uniós Tanács által a nemzetközi védelmet kérők kötelező kvóták szerinti elosztásáról elfogadott határozattal összefüggésben indítandó bírósági eljárásról

Az Európai Unió Tanácsának 2015. szeptember 22-ei, 120.000 menekült áthelyezésére vonatozó határozatával szembeni fellépés, amelynek érdekében a Kormányt felhatalmazzák arra, hogy indítson keresetet a határozat megsemmisítésére.

TOVÁBB ›


2015.09.14.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról

Lehetővé vált a vallási közösség vallási szokásainak figyelembevétele a temetőkkel összefüggő egyes jogok, kötelezettségek és feladatok végrehajtása során, továbbá, pontosításra kerültek a lezárt temetőkre vonatkozó szabályok.

TOVÁBB ›


2015.05.27.

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról

A második világborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák özvegyeinek és árváinak ‒ hadiözvegyeknek, hadiárváknak ‒ kifejezendő a nemzet tiszteletét és együttérzését, anyagi támogatást nyújtott.

TOVÁBB ›


2015.01.19.

Egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról

A változás az alkoholtermékek, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermékek tekintetében megemelt jövedéki biztosíték mértékének 20 millió forintra történő csökkentését célozta.

TOVÁBB ›


2014.10.30.

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

A törvénymódosítással megtörtént az MFB Zrt. tekintetében a banktitoknak nem minősülő adatok körének kiszélesítése a közügyek átláthatóságának biztosítása érdekében.

TOVÁBB ›


2014.05.23.

Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Törvényi szinten átvezetésre kerültek azok a változások, amelyek – elsősorban – abból fakadnak, hogy a rendszerváltás óta most első alkalommal a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény csak egy rövidebb tárca felsorolást tartalmaz, a részletes feladatokat a Kormány rendeletben (statútum) állapította meg.

TOVÁBB ›